Ouderinfo nr. 02, 2020-2021

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 7 september 2020
 
Dag: Data om te onthouden:
Vanaf 07-09 tot 17-09 Startgesprekken op school (op inschrijving)
14-09 Studiedag team (leerlingen vrij)
Teamontwikkeling
PBS
(Positive Behaviour Support)

De school is een plek waar kinderen samen leren en spelen. Wanneer kinderen op school komen, nemen zij opgedane kennis en ervaring mee vanuit: het gezin, de kinderopvang, de familie, de sociale- of culturele afkomst, etc. Het is vanzelfsprekend dat kinderen vanuit diverse achtergronden op school komen met verschillen in kennis, ervaring en gewoontes.
Op school zijn er verwachtingen ten aanzien van het gedrag van kinderen zodat iedereen in een veilig leefklimaat met elkaar kan leren. Op De Leerlingst hebben wij een aantal jaar geleden gekozen voor de aanpak van PBS zodat alle kinderen hetzelfde gedrag leren, gedrag dat nodig is om op een leuke manier met elkaar te spelen en te leren.

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. De aanpak resulteert in een positief schoolklimaat waardoor het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen voorkomen worden. PBS is een 'kapstok' waaraan alle schoolinterventies en methoden, die met gedrag te maken hebben in de school, kunnen worden opgehangen. Dat wat goed werkt, wordt vastgelegd en ingezet. Dat wat niet goed werkt wordt, in overleg met het gehele team, besproken en gewijzigd. Hierdoor is PBS geen vastomlijnde aanpak, maar is het een op maat gemaakte aanpak dat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt en gedragen wordt door het gehele team. De kernprincipes van PBS zijn: Het ontwikkelen van duidelijke gedragsverwachtingen; Communiceren over en onderwijzen van deze gedragsverwachtingen; Het herkennen en bekrachtigen van gewenst gedrag; Het minimaliseren van aandacht voor ongewenst gedrag; Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag.

Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn:
     1. Effectief klassenmanagement;
     2. Het handelen van de leerkracht;
     3. Op data gebaseerde besluitvorming;
     4. Positieve interventies;
     5. Samenwerken met ouders.
Met het team hebben we in de zomervakantie het stuk PBS doorontwikkeld. Met elkaar hebben we afgesproken welk gedrag niet bijdraagt aan een positieve sfeer op onze school. Met elkaar hebben we een eenduidige manier van reageren afgesproken binnen onze school (het handelen van deleerkracht). Op onze site vindt u het complete stuk. In deze nieuwsbrief een korte samenvatting.

Hoewel bij PBS (Positive Behavior Support) de nadruk ligt op het aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag, is het ook erg belangrijk dat er een eenduidige aanpak is wanneer een leerling ongewenst gedrag vertoont. Wij maken daarbij onderscheid in:
     ● Klein probleemgedrag;
     ● Groot probleemgedrag;
     ● Onacceptabel gedrag.
Zie de uitwerking hiervan op onze site.
Wanneer het mis gaat, geven we onze leerlingen uiteraard de kans om hun gedrag te herstellen. We hebben hiervoor een reactie procedure (zie document) uitgewerkt die wij zullen volgen. Dit zal in het begin nog wennen zijn voor zowel de leerlingen als de leerkracht. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze noteren wanneer leerlingen in de fout gaan en met welk gedrag. Het gedragsteam, bestaande uit de directie, intern begeleiders, cluster coördinatoren, zal maandelijks bij elkaar komen en de maand registratie analyseren en kijken waar en wanneer er andere interventies nodig zijn. Op deze manier denken wij duidelijkheid aan de kinderen te kunnen geven hoe we samen zorgen voor een prettig leefklimaat op de Leerlingst.

De start van het schooljaar is veelbelovend. Er heerst een prettige sfeer in de groepen en op het schoolplein. Natuurlijk vragen we u om bij de leerkracht te melden als uw zoon/dochter niet lekker in zijn/haar vel zit of thuis vertelt dat hij/zij wordt gepest.

Startgesprekken

Kijkt u nog een keer op ISY voor de afspraken rondom de startgesprekken? Belangrijk om vooraf te weten op welke manier wij het georganiseerd hebben om de gesprekken zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen.
 

De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl