Ouderinfo nr. 22, 2020-2021

   
Haelen, Maandag, 7 juni 2021

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de regelmatig verschijnende Leer-Link met het laatste nieuws.
 
Opbrengsten vanuit de midden toetsing Cito in relatie met het Nationaal Plan Onderwijs.

De midden toetsing van Cito is door de kinderen afgerond. Natuurlijk zijn deze resultaten grondig geanalyseerd en waar nodig ook met u besproken. We hebben ook op schoolniveau naar de resultaten gekeken en nemen dit mee in ons plan voor het Nationaal Programma Onderwijs. Een aantal opvallendheden willen we toch met u delen.

Het begrijpend leesonderwijs is voor onze school (maar ook voor heel veel andere scholen) een aandachtspunt. Volgend schooljaar zullen we hier actiever mee aan de slag gaan. Ook opvallend zijn de uitslagen van het technisch lezen. Waar we een enorme groei bij de kinderen zagen voor de lockdown (we hebben hier ook actief aan gewerkt), merken we dat bij deze meting de kinderen niet zo gegroeid zijn als we gehoopt hadden. Hiermee wordt het belang van veel lezen wederom onderstreept. Dit zal tijdens de lockdown bij veel kinderen wellicht minder aan de orde zijn geweest. Stimuleer uw kind dus thuis te lezen of om voor te lezen.

Rekenen is goed vooruit gegaan. We zien hier echt de groei in de scores. Dit zal mede komen door de andere manier van werken tijdens ons rekenonderwijs. Het is dan ook jammer dat we deze manier van werken op dit moment niet voort kunnen zetten vanwege de bubbels waarin we moeten blijven werken. We mogen op dit moment niet groepsdoorbrekend werken. Met een deskundige (van buiten de school) hebben we de ontwikkeling voortgezet binnen de mogelijkheden van de huidige maatregelen en zullen we het weer oppakken in het nieuwe schooljaar zoals we dit jaar gestart waren.

Vanuit het ministerie hebben we een "menukaart" gekregen met interventies die we in kunnen zetten voor onze school. Er wordt ons op het hart gedrukt om geen korte interventies in te zetten, maar te kijken naar duurzame verbeteringen (hier waren we al mee bezig). Tevens zullen we er rekening mee moeten houden dat er niet zomaar personeel te vinden is om extra in te kunnen zetten.

Dit wordt vervolgd.

Cito toetsen

In februari jl. hebben we jullie ingelicht via de Leer-Link over hoe we op school de midden toetsing van cito gingen vormgeven. De toetsen zijn een manier om overzicht te krijgen waar de kinderen in hun ontwikkeling staan. Door de lockdown is de midden toetsing verschoven van januari naar maart. Normaal vindt nu de eindtoetsing plaats, maar omdat alles dit schooljaar anders verloopt, hier een toelichting hoe nu verder.....

In een normaal schooljaar vinden er in de maanden januari/februari de midden toetsing plaats en in de maanden mei/juni de eindtoetsing. Twee meetmomenten die mede helpen om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Doordat de eerste toetsing later is afgenomen wordt de tijd tussen de twee toetsmomenten ook een heel stuk korter. Cito geeft aan de eindmeting te kunnen afnemen, echter moeten we als school wel rekening te houden met de kortere periode.

Wij hebben als school besloten dat we de eindtoetsing niet alle toetsen in alle groepen afnemen. Zo krijgen de kinderen meer onderwijstijd en hebben we meer tijd om de acties van de midden meting uit te voeren. Aangezien toetsen in sommige situaties een aanvullend hulpmiddel zijn om een compleet beeld te krijgen naast de methoden gebonden toetsen, is besloten dat enkel specifieke toetsen in de groepen worden afgenomen in overleg met een bewuste reden.

Zo zal in de groepen 3 en 4 de lees- en rekenontwikkeling opnieuw in kaart worden gebracht. De toetsen AVI-DMT, Spelling en Rekenen/Wiskunde zullen worden afgenomen om een zo prettig mogelijk overgang te kunnen maken naar het volgend schooljaar. Kinderen die een voldoende leesniveau hebben behaald zullen ook op Begrijpend lezen getoetst worden.

In de groepen 5 en 6 zullen enkel CITO's worden afgenomen bij de leerlingen waarbij interventies zijn uitgezet of waarbij in een traject afspraken zijn gemaakt en de CITO toets een aanvullend middel is om de vooruitgang te meten.

In de groepen 7 wordt aan het eind van het schooljaar het pre-advies opgesteld. Aangezien de toetsen rekenen, begrijpend lezen voor het VO richtinggevend zijn voor het eindadvies is besloten om deze toetsen af te nemen. Wat bijdraagt om een volledig beeld te krijgen m.b.t. de pre-adviezen. Aangezien ook spelling en de leesvaardigheid bij de route 8 toets wordt afgenomen is besloten om spelling en DMT/AVI (enkel bij de kinderen die onvoldoende hadden) af te nemen zodat volgend schooljaar in groep 8 de juiste interventies kunnen worden uitgezet.

Normaal gesproken kijken we bij het analyseren naar de vaardigheidsscores (I t/m V) van de kinderen en welke groei ze hebben doorgemaakt. Het advies is om hier uiterst voorzichtig mee om te gaan. Ze worden hier immers vergeleken met leerlingen uit een "normaal" jaar. We gebruiken de toetsen dan ook om te bekijken wat ze wel of niet beheersen en welke groei ze zelf hebben doorgemaakt. We kijken dus vooral naar het kind zelf en waar ze staan.

Aanvullende mededeling is dat de rapporten niet op 30 juni zoals in de schoolkalender staat, maar op woensdag 7 juli aan de kinderen worden meegegeven. Ten aanzien van de driehoeksgesprekken zult u tijdig via ISY door de groepsleerkracht op de hoogte worden gehouden.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl