Veiligheid op school

Veiligheid
 
We proberen op school een veilige en vriendelijke sfeer te creëren voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Ondanks goede en duidelijke afspraken kan het zijn dat kinderen de fout ingaan (ruzie - pesten - dingen kapotmaken). De betrokken kinderen zullen zich dan moeten verantwoorden voor hun gedrag (zie effectieve conflicthantering pagina B4). Schade wordt door de ouders van de kinderen vergoed.
 
 
Regels/afspraken worden met de kinderen besproken (zie ook de hieronder beschreven 10 gouden regels).
 
10 Gouden Regels:
 1. Samen spelen, samen delen;
 2. We blijven van elkaars spullen af (kleding, tassen enz.) en vragen het voordat we iets lenen;
 3. We noemen elkaar bij de naam;
 4. We doen elkaar geen pijn want dat vindt niemand fijn;
 5. Pesters worden altijd aangesproken op hun gedrag;
 6. We vertellen aan de leerkracht wanneer er iemand gepest wordt (dit is géén klikken);
 7. We proberen altijd ruzies eerst zelf uit te praten. Helpt dit niet, dan wordt hulp gevraagd aan de meester of juf;
 8. Behandel andere kinderen, zoals je zelf behandeld wilt worden;
 9. Op school snoepen we gezond, ook tijdens het overblijven;
 10. Kinderen en grote mensen hebben respect voor elkaar in woord en daad.
De Leerlingst heeft ook een pestprotocol. School zorgt dat de inhoud van dit pestprotocol bekend is bij ouders en kinderen. De belangrijkste regel hieruit is: Pesters worden ALTIJD gestraft. We steken echter meer tijd in het positief waarderen van de kinderen. Binnen school is een werkgroep actief die zich bezighoudt met het omgaan met pestgedrag.

Effectieve Conflicthantering
Het is een illusie te denken dat er een conflictvrije school bestaat. Toch proberen we ruzies en conflicten te voorkomen. Op onze school hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het respectvol omgaan met elkaar en het oplossen van conflicten/ruzies.
Wij weten allemaal dat kinderen dit gewenste gedrag niet altijd laten zien. Het gevolg is: kleine en grotere conflicten in en buiten school.
Als belangrijkste regel voor de omgang met elkaar hanteren wij de afspraak dat schelden, schoppen, slaan, duwen en trekken altijd verkeerd is en dus bestraft kan worden.
Eigen rechter spelen door terugslaan, schelden en schoppen is dus ook fout.
In principe kunnen wij het gewenste gedrag van kinderen samenvatten in de volgende 3 regels:
 • Je gaat respectvol met elkaar om en dat blijkt uit je gedrag, je houding en je taalgebruik;
 • Je gaat goed om met materialen en spullen - van jezelf - en van anderen;
 • In het schoolgebouw en op de speelplaats houd je je aan de regels, ook als niemand het ziet!
Hoe gaan we met conflicten om
 1. Een kind geeft zelf aan wanneer het gedrag van een ander kind of andere kinderen hem/haar stoort door het verzoek: "Stop hiermee, ik vind dit niet leuk" en de vraag: "Waarom doe je dit?"
 2. Het andere kind moet dit verzoek respecteren en het oplossingsgesprek aangaan.
 3. Als de ander toch doorgaat met het ongewenste gedrag dan meldt het kind dit bij de leerkracht.
 4. De leerkracht luistert naar het kind en vraagt of het al geprobeerd heeft om het zelf op te lossen. Zo niet, dan zorgt de leerkracht ervoor dat - onder zijn/haar begeleiding - de betreffende kinderen het conflict alsnog uitpraten en oplossen.
In 95 % van de gevallen wordt het conflict opgelost en gaat het spel weer gewoon verder. Bij hardnekkige conflicten kunnen afspraken gemaakt worden, maar ook het bespreken van consequenties bij een verdere herhaling van het verkeerde gedrag (straf).
 
Het op deze manier omgaan en uitpraten van conflicten wordt dus geoefend en toegepast door alle kinderen van onze school. We constateren dat er minder conflicten zijn op de speelplaats. In de meeste gevallen kunnen de kinderen ze zelf oplossen.
 
Ten aanzien van pesten nogmaals het volgende:
 • Pesten accepteren wij niet. Pesters worden ALTIJD aangepakt;
 • Bij herhaling van pestgedrag worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek;
 • Pesters worden altijd geholpen om ander gedrag te laten zien.
 • Blijft het pestgedrag dan nog aanhouden, dan treedt de verwijderingsprocedure in werking.
Meester Bart is conflictcoördinator.
De vertrouwenspersonen op onze school zijn: Meester Bart en Juffrouw Veronique.
Veiligheid op de speelplaats
Enkele afspraken m.b.t. de veiligheid op de speelplaats op een rij gezet:
 • Fietsen op de speelplaats is gevaarlijk voor andere kinderen, we lopen daarom met de fiets aan de hand;
 • Na school verlaten de leerlingen de speelplaats. Alleen leerlingen die gebruik maken van de BSO spelen dan nog buiten;
 • We vinden het vanzelfsprekend dat eigendommen van andere leerlingen en de schoolomgeving gerespecteerd worden;
 • Wij accepteren en waarderen de eigenheid van iedere persoon;
 • Machogedrag - uitschelden - ruzie - discriminatie en pesten horen hier niet bij;
 • We gaan er van uit dat ouders corrigerend gedrag van kinderen door de leerkrachten positief ondersteunen;
 • Gevaarlijke en storende voorwerpen horen niet op school (vuurwerk, messen, scherpe voorwerpen, enz.);
 • Ook mobiele telefoons, MP3-spelers e.d. zijn overbodig. Leerlingen laten deze thuis, ze kunnen derhalve in beslag genomen worden;
 • We zorgen met zijn allen dat de speelplaats er netjes blijft uitzien. Afval in de prullenbakken;
 • Fietsen netjes op een rij in de fietsenstalling en niet erbuiten. De school is niet verantwoordelijk voor schade/verlies aan/van een fiets/fietsen.
Verkeersveiligheid rondom school

Om een verkeerschaos bij de school te vermijden worden er concrete afspraken gemaakt met ouders en kinderen. Deze zullen bij aanvang van het schooljaar onder de aandacht van de kinderen en ouders worden gebracht.
Parkeren van fietsen en auto's geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling/vermissing.
Fietsers gebruiken de ingang aan de beekzijde. Auto's parkeren in de parkeervakken en laten de hoofdingang van de school vrij. We verzoeken de ouders die kleuters met de fiets naar school brengen om het fietspad te gebruiken dat om de school heen loopt. Op die manier fietsen de kleuters niet tussen de auto's door.
Bij de hoofdingang geldt een stop-/parkeerverbod!!
We vragen de ouders nadrukkelijk om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te blijven geven.